Production Engineer (CNC) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบงานในกระบวนการผลิต แผนก CNC

• ดูแลแผนงานผลิตงานร่วมกับทีม New Model และดูแลแผนงานผลิตปกติตามแผนการผลิตของส่วนงาน

• ร่วมพัฒนาปรับปรุงชิ้นงาน /แก้ไขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการผลิตในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

• อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เพศชาย อายุ 25 – 37 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวรรมเครื่องกล/ อุตสาหการ หรือสาขาที่เกียวข้อง

• ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Auto cad ได้เป็นอย่างดี

• มีความรู้และความเข้าใจเกียวกับ G-Code , M-Code

• มีประสบการณ์ในการทำงานทีเกี่ยวข้องกับเครื่อง CNC lathe อย่างน้อย 2 ปี

• มีความขยัน อดทน คล่องตัว และมีใจพร้อมเรียนรู้


สถานที่ปัฎิบัติงาน

• ปฏิบัติงานประจำที่บริษัท เลนโซ่ วีลจำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว


ติดต่อ

  • คุณขนิษฐา โทร.038-570-250-3 ต่อ 104 หรือ 105 Email: recruitment@lensowheel.com